Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø

Sist oppdatert 28. august 2020 13:21

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.  Les mer om rettighetene på udirs sider her.  Har du mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal skolen varsles.  Det anbefales at du tar kontakt med elevens kontaktlærer.  Kontaktlærer varsler rektor og innsatsteamet blir gjort kjent med saken. Det første skolen gjør er å undersøke saken. Det kan gjøres ved elevsamtaler, foreldresamtaler, observasjon, samtaler med vitner og personale.  Vi bruker også systematiske verktøy som Spekter, elevsamtaler og elevundersøkelsen for å avdekke uønskede forhold.  Det er ikke alltid det er mobbing som gjør at en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen.  Skolen vil uansett – i samarbeid med eleven og hjemmet – sette i gang med tiltak vi tror kan hjelpe eleven til å oppleve det trygt og godt på skolen.  Vi gjør oppmerksom på at en sak ofte har flere sider og at en undersøkelse er nødvendig for å finne de beste tiltakene.

Men hva er egentlig mobbing? En definisjon på mobbing som er brukt er denne:

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid. Fysisk plaging, utestengning og erting er de vanligste former for mobbing”(Roland & Vaaland, 2003, s. 8)