Råd og utvalg

Den gode skolen vil alltid være et resultat av et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.  Sammen arbeider vi for elevenes og fellesskapets beste.  Enighet, fryd og gammen, misforståelser, uenighet og utfordringer er ikke helt unormale situasjoner i samarbeidsforholdet mellom foreldre og skoler i Norge.  Det er veldig viktig at vi klarer å holde en god dialog mellom oss og sammen leter etter de gode løsningene.  Gjennom lekseplanene forsøker lærerne å fortelle litt om hvordan det står til i klassen.  Foreldresamtaler er viktig.  Dere kan også ringe til lærerne eller be om møter ved behov.  Ledelsen ved skolen vil også være en samtalepartner.  Klassenes foreldrekontakter og FAU er deres organ for medvirkning.  Les mer om foreldreråd og FAU her:

Alle foreldrene er med i foreldrerådet.  Foreldrerådet har et arbeidsutvalg, eller styre om du vil, som kalles FAU.  I opplæringsloven står følgende om foreldrerådet:

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Hentet fra lovdata.no

I margen til høyre vil du finne referater fra de tre FAU møtene som er avholdt inneværende skoleår.  De er noe redigert, men etterhvert vil de bli lagt ut i sin helhet.  I det første referatet kan du se hvem som utgjør FAU hos oss.